1 0
Thị Nhím
07/03/2021 10:24


Đăng nhập để bình luận
SƠ mi qua nhiỀU nĂM thÁNG ĐÃ cÓ sỰ thay ĐỔI, biẾN tẤU rẤT Đa dẠNG, nÓ khÔng cÒN lÀ nhỮNG chiẾC ÁO BASic mẶC cho nhỮNG trƯỜNG hỢP cẦN ĂN mẶC lỊCH sỰ nỮA, mÀ giỜ ĐÂy, bẠN cÓ thỂ diỆN SƠmi Ở nhiỀU trƯỜNG hỢP khÁC nhau hƠn, linh hoẠT hƠn. THAY Vì PHần Cổ DánG Cổ đIển THì GIờ đâY, PHần Cổ đã Có NHIều THIết Kế đA Dạng, Tạo Sự Mới Mẻ CHO ẻm áo SơMI, KHôNG CHỉ Vậy, PHần TAY Cũng được Tạo Bồng, THêM NHúN, CHUN, Tạo Sự NHẹ NHàng CHO TRANG PHục THAY Vì ống TAY THẳnG Có PHần HơI Cứng NHắc NHư TRước đâY! Hãy Cũng NGắm NHìN NHững ITEMS Mình SưU Tầm đC NHé!!!!!!!!!!
DMCA.com Protection Status